czwartek, 29 kwietnia 2010

Myśl globalnie. Jedz lokalnie.Dlaczego warto jeść sezonowe owoce i warzywa z lokalnych upraw?


- zdrowie - świeże warzywa i owoce nie zawierają (lub mają mniej) konserwantów, nie są pryskane środkami umożliwiającymi przetrwanie transportu, nie przebywają w chłodniach

- oszczędność - w sezonie występuje obfitość warzyw i owoców, jest większa konkurencja,a co za tym idzie niższe ceny niż po za sezonem

- wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców – kapitał wraca do okolicznych rolników
5 cech dobrej żywności:


1.
prawdziwa - czyli naturalna

2.
pobudzająca zmysły- czyli smaczna - zapach, smak, kolor, kształt, konsystencja

3.
różnorodna - rożne odmiany dobre do rożnych potrawach np, jabłka jedna odmiana do soków, inna do szarlotki, a jeszcze inna do surówek

4.
pełnowartościowa - z odpowiednią liczbą składników odżywczych dostępnych tylko w sezonie

5.
lokalna - czyli świeża i etycznaPo czym można poznać produkt wysokiej jakości?

1. owoce cytrusowe - cieńsza skórka wskazuje na wyższą jakość, najwyższej jakości owoc cytrusowy posiada 5 wyraźnych ‘plamek’ u podstawy kielicha kwiatowego (zakończenia łodygi, w miejscu połączenia owocu z łodygą, są to ślady po wiązkach przewodzących).

2. gruszki - bardziej ‘kańciasty’ kształt oznacza lepszą jakość.

3. owoce pestkowe - popękana pestka (rozpołowienie) oznacza słabą jakość i niedobory mineralne w glebie

4. zboża - ciężar danej objętości suchego zboża jest wyznacznikiem jakości dla przykładu: szklanka pszenicy dobrej jakości waży więcej od szklanki pszenicy słabszej jakości (przy tej samej wilgotności). Dla przykładu, ciężar 1m3 najwyższej jakości pszenicy pochodzącej z rejonów o dużej zasobności gleby przekracza 1000 kg w przeciwieństwie do pszenicy o niskiej jakości odpowiednio 860 kg i mniej. Organizacje skupujące zboże (elewatory zbożowe) płacą wyższe ceny za wysokiej jakości pszenicę i inne zboża.

5. soki - pijąc sok z lodem np. w restauracji, dobrej jakości sok nie będzie smakował ‘zbyt wodniście’

6. warzywa i owoce - naturalne woski są oznaką jakości. Organizacje zajmujące się pakowaniem, przetwarzaniem oraz przechowywaniem warzyw i owoców próbują podrabiać ww. efekt dla warzyw i owoców słabszej jakości, sztuczne woskując ww. produkty (często dodawane są do używanego w tym celu wosku szelakowego - fungicydy - środki grzybobójcze)

7. warzywa - jakiekolwiek dziurki, zagłębienia wskazują na niedobory mineralne w glebie (najprawdopodobniej niedobory boru)

8. ziemniaki - głęboko osadzone oczka w bulwach wskazują na słabszą jakość (najprawdopodobniej niedobory manganu)


Źródło: www.surawka.republika.pl
wtorek, 13 kwietnia 2010

Sprawdzaj co pijesz

Który sok na 1 rzut oka nie zawiera cukru?

sobota, 10 kwietnia 2010

Tragiczna katastrofa rządowego samolotu


"...przeleciał ptak przepływa obłok

upada liść kiełkuje ślaz

i cisza jest na wysokościach

i dymi mgłą katyński las..."


Zbigniew Herbert „Guziki”

piątek, 9 kwietnia 2010

Smaki i aromaty kawy

Efekt AXE - czy skuteczny?

Kontrowersyjna, zakazana lub nieetyczna reklama

Według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Art. 16. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,

2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,

3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci,

4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji,

5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

2. Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.

3. Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, zwana dalej "reklamą porównawczą", stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki:

1) nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, o której mowa w ust. 1 pkt 2,

2) w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu,

3) w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena,

4) nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi,

5) nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta,

6) w odniesieniu do towarów z geograficznym oznaczeniem regionalnym odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem,

7) nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też geograficznego oznaczenia regionalnego produktów konkurencyjnych,

8) nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym albo innym oznaczeniem odróżniającym.

4. Reklama porównawcza związana z ofertą specjalną powinna, w zależności od jej warunków, jasno i jednoznacznie wskazywać datę wygaśnięcia tej oferty lub zawierać informację, że oferta jest ważna do czasu wyczerpania zapasu towarów bądź zaprzestania wykonywania usług, a jeżeli oferta specjalna jeszcze nie obowiązuje, powinna wskazywać również datę, od której specjalna cena lub inne szczególne warunki oferty będą obowiązywały.

Przykłady nieetycznych reklam:

Reklama, w której występuje przemoc, agresja:
Reklama, która obraża uczucia religijne lub kulturowe:

Reklama porównawcza:Reklama, która pokazuje dyskryminację płci lub przemoc:Reklama wprowadzająca w błąd odnośnie właściwości leczniczych produktu:Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami:
Wprowadzająca konsumenta w błąd (np.co do odmładzających właściwości produktu):Wprowadza konsumenta w błąd (w przekazie oferty - pominięto wyższe ceny do play):Wzbudzająca strach i odrazę:Reklama zachęcająca do nałogów:

Nieetyczna reklama wprowadzająca w błąd konsumenta (właściwości oferty):